top of page

Privacystatement Van Manen Law

Mei 2019

Van Manen Law is gevestigd te Groningen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58998527. In dit privacystatement wordt uitgelegd uit hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het adres van Van Manen Law is

Rodeweeshuisstraat 115

9712ET Groningen
+31 6 2426 6431

contact@vanmanenlaw.com

www.vanmanenlaw.com

 

1. Toepassing

Van de volgende categorieën personen worden persoonsgegevens verwerkt:

- bezoekers van de website;
- afzenders en ontvangers van e-mails;
- degenen die telefonisch of via het webform contact zoeken;

- degenen die via sociale media contact zoeken;
- door Van Manen Law ingeschakelde opdrachtnemers of derden;
- opdrachtgevers;
- eventuele wederpartijen van de opdrachtgever;
- alle overige personen die contact opnemen of van wie Van Manen Law persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking en herkomst van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt:
1. Basisgegevens zoals voor- en achternaam, geslacht en titel
2. Geboortedatum- en geboorteplaats
3. Woonadres, postadres, telefoonnummer(s), e-mail, Skypenaam, andere contactgegevens en sociale

media accounts

4. Portretten (in juridische kwesties waar een portret een rol speelt)
5. Technische gegevens waaronder IP-nummers en het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de

pagina's die u bekijkt
6. Financiële gegevens waaronder een banknummer, creditcardnummer of Paypal
7. KvK-nummer of vergelijkbare nummers in andere landen
8. Nummers zoals een offertenummer, opdrachtnummer of factuurnummer.

 

Herkomst van de persoonsgegevens:
Bovenstaande persoonsgegevens zijn meestal van u zelf afkomstig, bijvoorbeeld doordat u contact heeft

opgenomen per telefoon, e-mail, sociale media etc. Persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of afkomstig uit andere openbare bronnen zoals sociale media of websites van opdrachtgevers. Ook kunnen persoonsgegevens afkomstig zijn van wederpartijen van de opdrachtgever.

 

3. Doeleinden verwerking

Van Manen Law verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 

1. In verband met het leggen van contact
Heeft u contact met opgenomen dan zijn persoonsgegevens van u ontvangen. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen reageren op uw bericht.

 

2. Juridische dienstverlening

Voor het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht worden persoonsgegevens verwerkt. Vraag u een offerte op, dan worden bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt om een offerte te kunnen sturen.

Bij het aannemen van een opdracht worden de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dit leidt tot een digitaal en papieren dossier. Een dossier bevat in elk geval naam en

e- mailadres , de op de zaak betrekking hebbende (bewijs)stukken en gegevens noodzakelijk om een factuur te kunnen versturen.

4. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. het sluiten van een overeenkomst van opdracht;
c. een wettelijke verplichting, zoals de verplichting financiële gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of masterclass) of bijvoorbeeld gebruik van bewijsstukken in een

juridisch geschil tussen de opdrachtgever en wederpartij.

 

Er zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om het doel te bereiken en de gerechtvaardigde belangen van Van Manen Law en opdrachtgever te waarborgen.

 

5. Delen van gegevens

Van Manen Law kan (of moet) voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelen die namens Van Manen Law werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij o.a. om het webhost bedrijf (TransIP), de webbouwer (o.a. Wix), boekhouder, mailservers, telefoonbedrijven, betaaldiensten, bezorgdiensten en deurwaarders. Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf eveneens

verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG (voor zover deze derde zich bevindt binnen de Europese Unie). Ook komt het voor dat in geval van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens worden verstrekt aan de rechtbank.

 

6. Doorgifte buiten de EER

Van Manen Law geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zal er zoveel mogelijk voor worden gezorgd dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

7. Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan worden die termijnen aangehouden.

8. Cookies en hyperlinks

Van Manen Law maakt op de website www.vanmanenlaw.com gebruik van cookies. Een cookie is een

klein tekstbestandje dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf (HD/SSD)van de gebruiker. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Meer informatie over cookies kunt u vinden op bijvoorbeeld Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

De website van Van Manen Law maakt gebruik van de volgende soort cookies:
- Functionele cookies: welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site;
- Google-analytics/cookies: Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Van Manen Law heeft hier geen invloed op. Via deze website worden er daarom analytische cookies van

Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden (maximaal) 50 maanden bewaard. Alle gegevens

zijn geanonimiseerd. U kunt ook voorkomen dat cookies worden geplaatst of deze na plaatsing verwijderen, hoe dit moet kunt u bijvoorbeeld hier nalezen: https://www.consumentenbond.nl/internet- privacy/cookies-verwijderen

- De website van Van Manen Law bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale media knoppen van Twitter, Instagram, Linkedin en Facebook. Als u op deze knoppen klikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website of het desbetreffende sociale media platform. Van Manen Law is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die sociale media platformen. Evenmin is Van Manen Law verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik

van cookies op die websites en sociale media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites

en platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Van Manen Law heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke of onrechtmatige

verwerking.

 

9. Wijzigingen privacystatement

Van Manen Law kan dit privacystatement altijd wijzigen. De laatste versie van dit Privacystatement

dateert van 20 mei 2019. De wijzigingen worden op de website van Van Manen Law gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene

kan hierover contact opnemen door een e- mailbericht te sturen naar privacy@vanmanenlaw.com.
Ook bij vragen over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen door een e- mailbericht te sturen naar privacy@vanmanenlaw.com. Bij klachten kunt u een e-mailbericht

sturen naar contact@vanmanenlaw.com. Het streven is altijd uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page